Операції зі змінними

Зі змінними можна виконувати такі операції(дії): арифметичні оператори(додавання, віднімання, множення і ділення), модуль числа, інкремент, декремент, унарний плюс, унарний мінус.

Для усіх математичних операцій існує об'єкт Math.

Присвоєння змінній значення у JavaScript відбувається за допомогою =

var x=5; //змінній x присвоюємо 5

Змінній можна присвоювати значення інших змінних:

var x=10, y=6, suma; suma=x; //змінній suma присвоєно значення зміни x, тобто suma=10 suma=x+y; //змінній suma присвоєно значення x + y, тобто suma=10+6

Змінній також можна присвоювати функцію і викликати функцію по назві змінної. Приклад присвоєння змінній функції:

var x=function(a,b){return (a-b)/2;} alert( x(109,37) );

Додавання +

Синтаксис:

var1 + var2

Додавати змінних можна за допомогою знаку + . Знак додавання використовується як для Number так і для String.

15+2; 1+1; var x=15+6; var y=4; x=x+y; alert(x);

Додавання(з'єднання) рядків також виконується за допомогою оператора +

'Java'+'Script'; var s1='Текст 1', s2='текст2'; alert(s1+s2); //'Текст 1текст2'

Додавання рядка і числа:

var n=5, s='text'; alert(s+n);

JavaScript автоматично перетворює Number в String(викликається метод Number.toString()). Але інколи буває необхідність "вручну" перетворити тип:

var s='5', n=6; alert(n+s); //65 console.log(n.toString()+s); //65 alert(n+Number(s)); //11 var n=10, b=false; console.log(n+b); //10 alert(n+true); //11

У JavaScript буває неточне додавання чисел з плаваючою крапкою:

alert(0.3+0.2); //0.5 alert(0.1+0.2); //0.30000000000000004

Інкремент ++

Синтаксис:

var1++ або ++var1

Інкремент збільшує значення змінної на 1. Інкремент виконується за допомогою ++

var x=1; x++; alert(x); //2

Аналог інкременту

var x=1; x=x+1; alert(x); //0 var x=1; x+=1; alert(x); //2

Зверніть увагу що x++ збільшує зміну x на 1 але при цьому повертає попереднє значення. Приклад:

var x=1; alert(x++); //1 - зміну x збільшено на 1 але при цьому вертається 1 а не 2 alert(x); //2 // Постфіксний var x=5 ; y= x++; //x=6, y=5 alert('x:'+x+' y:'+y); // Префіксний var a=3 ; b=++a ; //a=4, b=4 alert('a:'+a+' b:'+b);

Віднімання -

Синтаксис:

var1 - var2

Віднімання числа у JavaScript виконується за допомогою знаку - .

5-2; var x=15-9; alert(x); var n=5,s='Text'; alert(n-s); //NaN

Декремент --

Синтаксис:

var1-- або --var1

Декремент зменшує значення змінної на 1. Декремент виконується за допомогою --

var x=5; x--; alert(x); var s='5'; s--; alert(s--); //4

Зверніть увагу що x-- зменшує зміну x на 1 але при цьому повертає попереднє значення. Приклад:

var x=1; alert(x--); //1 - зміну x зменшено на 1 але при цьому вертається 1 а не 0 alert(x); //2 // Постфіксний var x=5 ; y= x--; //x=4, y=5 alert('x:'+x+' y:'+y); // Префіксний var a=3 ; b=--a ; //a=2, b=2 alert('a:'+a+' b:'+b);

Аналог декремент:

var x=2; x=x-1; alert(x); //1 var x=2; x-=1; alert(x); //1

Множення *

Синтаксис:

var1 * var2

Множення виконується за допомогою оператора *

45*6; var x=4,y=6; alert(x * y);

У JavaScript буває неточне множення чисел з плаваючою крапкою:

var a = 12.29*10; alert(a); // 12.29*10=122,9 а видає 122.89999999999999

Це можна виправити за допомогою метода toFixed(1)

var a = 12.29*10; a=a.toFixed(1); alert(a); //122.9

Зведення в степінь **

Синтаксис:

var1 ** var2

Це експериментальна технологія ECMAScript 7. Не усі браузери підтримують.

Зведення у степінь виконується за допомогою оператора **

var x=2, y=2; alert(x ** y);

Ділення /

Синтаксис:

var1 / var2

Множення виконується за допомогою оператора /

45/6; var x=12,y=6; alert(x / y);

Модуль числа %

Модуль числа - залишок при діленні. У JavaScript модуль числа виконується за допомогою оператора %

var x=15, y=6; alert(x % y); console.log(4 % 2); //0 var s=''; for(i=1;i<10;i++) for(j=1;j<10;j++)s+='\n'+i+'%'+j+'='+(i%j); alert(s);

Унарний плюс +

Синтаксис:

+var1

Повертає число, тобто перетворює зміну у числовий тип

var x='5'; x=+x; alert(x); x='5 text'; alert(+x);

Зверніть увагу що унарний плюс не змінює значення змінної а лише повертає зміну перетворену на число.

var x=5; +x; alert(x); +3 // 3 +"3" // 3 +true // 1 +false // 0 +null // 0

Унарний мінус -

Синтаксис:

-var1

Повертає протилежне число.

var x=5; x=-x; alert(x); x=-x; alert(x);

Зверніть увагу що унарний мінус не змінює значення змінної а лише повертає протилежне число.

var x=5; -x; alert(x);