<ul type>

type - тип маркерованого списку.

Синтаксис:

<ul type="disc | circle | square | none"> <li>...</li> </ul>

Параметри:

li - тег <li>.

Опис:

type атрибут тегу ul який вказує тип маркерованого списку.

Можливі значення атрибуту type:
discзаповнений круг
circleпустий круг
squareзаповнений квадрат
noneмаркери відсітні

Приклад:

<ul type="square">Список продуктів: <li>хліб</li> <li>масло</li> <li>ковбаса</li> </ul>