Error.toString()

toString() - повертає рядкове представлення об'єкту.

Синтаксис:

er.toString()

Параметри:

er - об'єкт Error.

Опис:

toString повертає рядкове представлення об'єкту Error.

toString() - викликається автоматично коли необхідно представити у текстовому вигляді.

Приклад:

try{ f_er(); } catch(e){ alert(e.toString()); } try{ f_er(); } catch(e){ alert(e); }