Promise.race()

Promise.race() - повертає Promise який повертає результат першого виконаного Promise у списку.

Синтаксис:

Promise.race( iterable );

Параметри:

Promise - об'єкт Promise.

iterable - масив Promise.

Опис:

race() метод об'єкту Promise який повертає об'єкт Promise, який повертає результат першого виконаного Promise у iterable.

Приклад:

var mas =[]; function obP(text){ return new Promise(function(res, er){ res( text ); }); } mas[0]=obP("перший"); mas[1]=obP("другий"); mas[2]=obP("третій"); Promise.race(mas).then(function(a){alert(a);}); var mas=[]; function getJSON(url){ return new Promise(function(res, er){ var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open("get", url, true); xhr.onload=function(){ res(this.response); }; xhr.onerror=function(e){ er("не вдалося завантажити: "+url);} xhr.send(); }); } mas[0]=getJSON("json.html"); mas[1]=getJSON("test.json"); Promise.race(mas).then(function(result){alert(result);}, function(errors){alert(errors);}); /*або var newP=Promise.race(mas); newP.then(function(result){alert(result);}, function(errors){alert(errors);}); */