-Infinity

-Infinity - від'ємна безкінечність.

Синтаксис:

-Infinity

Опис:

-Infinity є властивістю глобального об'єкта. У JavaScript також існує додатня нескінченість Infinity.

Початковим значенням -Infinity є Number.NEGATIVE_INFINITY.

alert( -1/0 ); //-Infinity alert(-Infinity===Number.NEGATIVE_INFINITY); //true