Math.LOG10E

Math.LOG10E - математичний логарифм числа e за основою 10.

Синтаксис:

Math.LOG10E

Опис:

Math.LOG10E властивість об'єкту Math містить логарифм числа e за основою 10.

Приблизне значення:

0.4342

Приклад:

var l = Math.LOG10E; alert(l);