Element.isEqualNode()

Element.isEqualNode() - перевіряє два елементи на рівність.

Синтаксис:

Element.isEqualNode( el );

Параметри:

Element - об'єкт Element.

el - елемент з яким необхідно порівняти.

Опис:

isEqualNode() метод об'єкту Element який порівнює елементи на рівність і повертає true або false.

Приклад:

#test

абзац

абзац

var b=document.getElementById("test"). isEqualNode( document.querySelector("#test") ); alert( b ); //true var el1 = document.createElement("p"); var el2 = document.createElement("p"); var b=el1.isEqualNode( el2 ); alert( b ); //true var el1 = document.getElementById("test").getElementsByTagName("p")[0]; var el2 = document.getElementById("test").getElementsByTagName("p")[1]; var b=el1.isEqualNode( el2 ); alert( b ); //true