orientation

window.orientation -орієнтація екрану.

Синтаксис:

window.orientation;

Параметри:

window - об'єкт window.

Опис:

orientation властивість об'єкту window яка містить орієнтацію екрану, кут повороту екрану.

window.orientation тотожне screen.orientation.angle.

Приклад:

alert(window.orientation);