Array.map()

Array.map() - створює новий масив з результатом виклику переданої функції для кожного елемента масиву.

Синтаксис:

arr.map( function callback(currentValue, index, array){}[, thisArg ])

Параметри:

arr - масив, об'єкт Array для якого необхідно виконати метод map.

callback - функція, яка виконується для кожного елементу масиву, а її результат записується у елемент в новому масиві. Функція приймає три аргументи:

thisArg - Необов'язковий параметр. Значення, що використовується в якості this при виконанні функції callback.

Опис:

map() метод об'єкту Array який виконую передану функцію callback один раз для кожного елемента і створює новий масив з результатів її виклику. Функція callback викликається тільки для індексних масивів, що мають присвоєні значення, включаючи undefined.

Приклад:

var arr=['1 2 3', '4', 'js JavaScript']; var mas=arr.map( function(e){ return e.split(' ');} ); alert( mas ); Приклад взведення в степінь кожного елементу масиву: function m2(e){return e*e;} mas =[5,7,45,87,3]; var x =mas.map(m2); alert(x); Вираховуємо площу круга для кожного значення в масиві: function AreaOfCircle(radius){ //функція яка вираховує площу круга var area = Math.PI * (radius * radius); return area.toFixed(0); } var radii = [10, 20, 30]; var areas = radii.map(AreaOfCircle); alert(areas.toString()); // [314,1257,2827] Приклад метода map з переданою стрілковою функцію яка додає символ "!" до кожного елемента масиву: var mas=[1, 2, 3]; var masNew=mas.map( x=> x+'!' ); alert(masNew); //['1!', '2!', '3!']